Για να αγοράσεις άδεια ταξί…

Με το νόμο 4070/2012, πρόσβαση στο επάγγελμα διαθέτουν ανεξαιρέτως όλοι όσοι πληρούν ορισμένα τυπικά κριτήρια και καταβάλλουν το απαιτούμενο τίμημα για την αγορά του σχετικού παραβόλου που οδηγεί στην απόκτηση της άδειας ταξί.

Η άδεια εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, στου οποίου την τοπική αρμοδιότητα υπάγεται η έδρα του οχήματος. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, αφού πρώτα εκδοθεί απόφαση από τον Περιφερειάρχη η οποία ορίζει  το σύνολο των αδειών ανά έδρα και από την οποία πρέπει να προκύπτει ανάγκη για επιπλέον των υπαρχουσών άδειες, όπως αυτές υπολογίζονται με τη μεθοδολογία του άρθρου 85.

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, του άρθρου 107 του νόμου 4070/2012, οι οποίες είναι:

(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν και αυτά στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας νομικών προσώπων, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 108 του νόμου 4070/2012 και είναι οι εξής:

(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 6, ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν μπορεί να αποκτήσει πέραν του 5% του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ταξί και οχήματα ειδικής μίσθωσης) σε μία έδρα των τοπικών διαμερισμάτων (του ν. 2539/1997 σε συνδ. με το άρθρο 2αρ. 4 του ν. 3463/2006). Στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το προαναφερθέν ποσοστό ανέρχεται στο 3%.

 

Ρυθμίσεις λειτουργίας

r-metafory-pap-site